SHŠ Lucrezia
Dolní Dobrouč

Česko-německé povely používané v regimentu Altblau

Základní pořadový výcvik

Česky Německy Foneticky
Pozor! Habt acht! Hapt acht!
Pohov! Rührt euch! Rýrt ojch !
Vlevo v bok ! Links um! Links um!
Vpravo v bok! Rechts um! Rechc um!
Čelem vzad! Kehrt euch! Kchért ojch!
Pochodem v chod! Marschieren marsch! Maršírn marš!
Zastavit stát! Halt an! Halt an!

Na místě pochodem v chod !

Auf Platz marschieren marsch !

Auf plac maršírn marš !
Rozchod ! Abtreten ! Abtrétn !
Odchod ! Abmarsch ! Abmarš !
K zemi  ! Nieder! Nýdr !
Vztyk ! Auf ! Auf !
Vpravo hleď ! Augen rechts! Augn rechc !
Vlevo hleď ! Augen links! Augn links !
Vlevo zatočit ! Schwenken links ! Švenken links !
Vpravo zatočit ! Schwenken rechts ! Švenken rechc !
Poklus  ! Laufschritt ! Laufšryt !
Zpět ! Zurück ! Curyk !
Útok ! Sturm ! Šturm !
Ústup ! Rückzug ! Rykcuk !
Řady srazit ! Reihen schließen ! Rajen šlísn !
Rameno k rameni! (srazit) Arm zu arm ! Arm cu arm !
Zakleknout ! Aufknien ! Aufknýjen !
Nástup ! Antritt ! Antryt !
Dvojřad nastoupit ! Zwei Reihen antreten ! Cvaj rajen antrétn!
Dvojstup nastoupit ! Zwei Scharen antreten ! Cvaj šárn antrétn !
Jeden krok vpřed! Ein Schritt vorwertz ! Ajn šryt forverc!
     
K poctě zbraň ! Präsentiert der Wehr! Prezentýrt der wér!
K noze zbraň ! Das Gewehr zum Fuß! Das gevér cum fus!


pikenýři
Česky Německy Foneticky
Pikenýři ! Pikeniere ! Pikenýre !
Píku k noze ! Pike zum Fuß ! Pike cum fus !
Píku na ponos ! Pike zum Tragen ! Pike cum trágn !
Píku na rameno ! Pike auf Schulter ! Pike auf šulte !
Píku proti jízdě! Pike gegen Pferde ! Pike gégn ferde !
Píku proti pěším ! Pike gegen Infanterie ! Pike gégn infanterý !
Píku odložit Pike ablegen ! Pike ablégn !
Meč tasit ! Schwert zücken ! Švert cykn !
Píku vleč ! ?
     
Píku napřáhnout ! Pike vorhalten ! Pike forhaltn !
Píku napřáhnout vzad ! Pike nach hinten vorhalten ! Pike nach hintn forhaltn !
Píku na špici ! Pike an die Spitze ! Pike an dý špice !
Píku skloň ! Pike herabneigen ! Pike her abnajgn !
K palbě rozestup ! Zum Feuer auseinandertreten! Cum fojr aus ajn andrtrétn !
Píku napravo příč ! Pike nach rechts quer ! Pike nach rechc kvér !
Píku nalevo příč ! Pike nach links quer ! Pike nach links kvér !


mušketýři

Česky

Německy

Foneticky

Mušketu připravit  ! Muskete vorbereiten ! Muskete forberajten !
Pánvičku zasypat ! Pfanne zuschütten ! Pfane cušitn !
Pánvičku otevřít ! Pfanne öffnen ! Pfane efnen !
Pánvičku zavřít ! Pfanne zutun ! Pfane cutun !
Pánvičku ofouknout ! Pfanne abblasen ! Pfane ablázn !
Nabíjet ! Laden ! Ládn !
Nabiják skryj ! Ladestock verstecken ! Ládnštok frštekn !
Založit doutnák ! Lunte anlegen ! Lunte anlégn !
Mušketu založit ! Muskete anlegen ! Muskete anlégn !
Doutnák ofouknout ! Lunte abblasen ! Lunte ablázn !
Zamířit ! Abzielen ! Abcíln !
Pánvičku otevřít ! Pfanne öffnen ! Pfane efnen !
Pal ! Feuer ! Fojr !
Palbu ukončit ! Feuer beenden ! Fojr beendn !
Doutnák vyjmout ! Lunte aus ! Lunte aus !
     
Mušketu na ramena ! Muskete auf die Arme ! Muskete auf dý arme !
Mušketu k noze ! Muskete zu Fuß ! Muskete cu fus !
Mušketu před prsa ! Muskete vor Brüste ! Muskete for bryste !
Zapálit doutnák ! Lunte entzünden ! Lunte entcynden !


dělostřelectvo (artillerie)

Česky

Německy

Foneticky

Doutnák založit do luntešpicu Lunte anlegen an die luntespitze Lunte anlégn an die luntešpice
Namířit ! Anlegen ! Anlégn !
Náměr ! Auf länge ! Auf lenge !
Pal ! Feuer ! Fojr !
Do pozice ! An die position ! An dý pozicijón !
Na palebnou čáru ! An die feuerlinie ! An dý fojrlinyje !
Palbu ukončit ! Feuer beenden !
Feuer anstelen !
Fojr beenden !
Fojr anštelen !
Kanón připravit ! (vytáhnout a čekat) Kanone vorbereiten ! Kanone forberajtn !
Nabíjet ! Laden ! Ládn !

Bez záruky.